Sağlık Hizmetleri Alanı ne istiyor?

Türkiye’deki tüm “Sağlık Hizmetleri Alan öğretmenlerinin” ortak görüş ve önerisi olduğunu düşündüğümüz ekteki yazıyı yakın zamanda ilgili gruplarda paylaştık. Yine aynı yazıyı ilgili kurum ve kuruluşlara digital yolla ilettik. Yakın zamanda da Ankara’da ilgili birime elden teslim etmeyi düşünüyoruz. Lütfen Sağlık Hizmetleri Alanı Müdür, Müdür yrd, Koordinatör, Alan Şefi olarak sizlerde zümrelerinize ekleyerek sesimizin daha gür çıkmasına vesile olun. Umarım kısa zamanda,  bu ve buna benzer ataklarla Alanımızı en iyi şekilde savunarak önce öğrencilerin geleceği, istihdamı sonra öğretmenlerimizin huzuru için savaşacağız…

Öneri ve görüşler aşağıdaki gibidir;

SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Dünyada yaşanan COVID-19 salgını, sağlık hizmetleri alanının toplum sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Ülkemiz salgınla mücadelede, sağlık sektöründeki nitelikli insan gücü sayesinde olumlu bir ayrışma yaşamaktadır. Sağlık meslek lisesi adı ile yarım asrı aşan bir köklü tarihi olan okullarımız 2014 yılında yapılan düzenleme ile mesleki ve teknik eğitim kapsamında sağlık hizmetleri alanı adı altında sağlık meslek eğitimine devam etmektedir. Verilen bu eğitimin kalitesinin artırılması ve öğrencilerimizin yükseköğretim seviyesine geçişlerinde entegrasyonun sağlanması toplum sağlığı açısından önem taşımaktadır. Sağlık hizmetleri alanı öğretmenleri olarak bu anlamda görüş ve önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır:

 

 • MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ ne bağlı okul çeşitliliğinin azaltılması uygulaması kapsamında, okullarımıza verilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ismi yerine yeniden sağlık meslek lisesi isminin kullanılmasını talep etmekteyiz. Bu durum öğrencinin ve velinin okul seçiminde daha bilinçli olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda öğrenci içinde okula aidiyet duygusuna katkı sağlayacaktır.

 

 • Sağlık hizmetleri alanı eğitimi içeriği (Anatomi ve Fizyoloji, İlk Yardım, Aseptik Uygulamalar, Sistem Hastalıkları, Temel İlaç Bilgisi vb. ) gereği diğer meslek alanlarına kıyasla üst düzey bilişsel kazanımların olduğu belirli bir başarı göstermiş nitelikli öğrencilerin alınması gereken bir alandır. Bu alanda eğitim gören öğrencilerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenleme ile hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı ve sağlık bakım teknisyenliği mesleki unvanlarını almaktadır. Bu anlamda sağlık hizmetleri alanı eğitimi görecek tüm öğrencilerin ikametgâh usulü ile öğrenci kabulü yerine merkezi bir sınav ile alınmasının gerektiğini düşünmekteyiz. Bu sayede sağlık hizmetleri gibi özel bir alanda eğitim görecek öğrencilerin seçiminin, ülkemizin sağlık sistemine olumlu katkılar yapacağını düşünmekteyiz.

 

 • Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık hizmetleri insan gücü ihtiyacının ön lisans ve lisans seviyelerinden karşılanması istediğini bilmekteyiz. Bu bakımdan mesleki ve teknik eğitim seviyesinde 4 yıl sağlık eğitimi almış öğrencilerimizin, kendi alanlarında 2 yıllık ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı verilmesini önermekteyiz. Ön lisans seviyesinde eğitim alacak yüksekokul öğrencileri sağlık sistemi içerisinde tekniker olarak görev yapmaktadır. Sağlık teknikeri sıfatıyla görev yapacak kişilerin, sağlık eğitimini mesleki ve teknik eğitim seviyesinde almış olmaları gereklidir. Çünkü öğrencilerin sağlık alanı içerisindeki temel bilgi ve uygulamaları özümseyebilmesi, motor becerileri kazanabilmesi için en verimli eğitim aralığı 14-18 yaştır. Öğrencilerin ön lisans öncesi dönemde alana uyum sağlaması ve mesleki kimlik geliştirmesinin, toplum sağlığı açısından elzem olduğunu düşünmekteyiz.

 

 • Öğrencilerimiz mesleki eğitim seviyesinde kendi meslekleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazanırken diğer lise seviyelerinde eğitim gören arkadaşlarından üniversite sınavı ile ilgili konularda geride kalabilmektedir. Bu açıdan öğrencilerimize kendi alanları ile ilgili bölümler için lisans düzeyinde de geçiş yapmak istedikleri zaman çeşitli haklar( ek puan verilmesi) ya da belirli bir oranda kontenjan (Hemşirelik lisans bölümlerinin %10-20’ sinin sağlık hizmetleri alanı öğrencilerini alması vb.) verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hasta ile birebir temas eden sağlık çalışanlarının lise seviyesinde sağlık eğitimlerine başlayarak bunu ön lisans ve lisans seviyesinde sürdürmesi ile daha nitelikli insan gücü oluşacaktır. Bu önerinin uygulanması durumunda, ilerleyen yıllar içerisinde toplum sağlığı açısından maddi ve manevi birçok fayda sağlanacaktır.

 

 • Sağlık hizmetleri alanı öğretmenleri uzun yıllardır hemşire, ebe, sağlık memuru vb. çeşitli meslek mensuplarını yetiştirmiş alan öğretmenleridir. Bu alandan mezun olan öğrenciler şuan hâlihazırda sağlık sistemi içerisinde hizmet vermektedirler. Sağlık alanı öğretmenlerinin yeni tanımlanmış “yardımcılık” statüsündeki unvanlar için eğitim vermeleri aidiyet ve mesleki tatmin duygusunu zedelemektedir. Öğretmenlerimiz ihtiyaç olması halinde yüksekokul düzeyinde ön lisans programlarında da eğitim verebilecek niteliktedir. Bu açıdan ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi noktasında da bakanlığın yükseköğretim ile protokol düzeyinde ilişkisi ile değerlendirilebilir.

 

 • Sağlık hizmetleri alanında verilen eğitim ile alınan Hemşire Yardımcısı, Ebe Yardımcısı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği unvanlarının gerçek hayatta, sağlık kurumlarında bir karşılığı bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı 2023 yılı iş gücü hedefleri ve planlaması başlığı altında yayınlamış olduğu işgücü planlamasında 2023 yılına kadar yüksek sayıda alım yapacağını yasal bir belge ile deklare etmiştir. Ancak kendileri de hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı ve sağlık bakım teknisyeni unvanları ile bir alım gerçekleştirmemiştir. Öğrencilere verilen mesleki unvanların gerçek hayat ile bağdaşacak şekilde dizayn edilmesi ve kendi meslek unvanları ile istihdamlarının gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

 • Sağlık hizmeti sunan nitelikli insan gücü ‘’yardımcı’’ unvanı ile isimlendirilmemelidir. Bu isimlendirme sağlık hizmetleri içerisinde yer alan ekip çalışması olgusuna uygun değildir. Öğrencilerimize mesleki tanımlama yapılırken bu öğrencilerin sahada yapacakları iş ve işlemler net olarak belirlenmeli ve ortaya çıkacak eğitim müfredatı da bu doğrultuda net ve kesin olmalıdır. “Yardımcı” kelimesi sağlık hizmetleri sunumunda hiyerarşiyi ön plana çıkararak ekip çalışması kavramını ortadan kaldırmaya mahir bir tanımlamadır.

 

 • 2020 yılında yayınlan yeni çerçeve öğretim programı incelendiği zaman 9.sınıf düzeyinde 5 saat, 10.sınıf düzeyinde 8 saat ve 11. Sınıf düzeyinde 9 saat teknik oda/laboratuvar/atölyede işlenecek uygulama dersi olduğu görülmektedir. Okullarımızın bu uygulama derslerini atölye ortamında işleyebilmesi için okullarımızın atölye sayılarının gözden geçirilmesi ve bunla ilgili düzenleme yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde öğretim programında yer alan uygulama derslerinin işlenmesi için gerekli olan araç, gereç ve donanım malzemelerinin okullarımız tarafından temin edilmesi için destek verilmesi şarttır. Uygulama derslerinin gerçek anlamıyla faydalı olabilmesi için bu gibi teknik eksikliklerin giderilmesi gereklidir.

 

 • Hâlihazırda mezun olan öğrencilerimiz sağlık hizmetleri alanı adı altında 4 yıllık bir sağlık eğitimi almışlardır. Bu eğitim sistemi ile mezun olmuş öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığı tarafından kendi alanlarında istihdam edilmesi ve sağlık sistemi içerisinde sağlık çalışanı ihtiyacının bu alanda özel eğitim almış öğrencilerimiz tarafından karşılanmasını istemekteyiz. Sağlık kurumlarında, herhangi bir sağlık eğitimi almadan çeşitli kurs/sertifikalar ile işe alınan ve hastaların bakım ve transferinde çalışan niteliksiz kişiler yerine bu alanda eğitim almış öğrencilerimizin daha faydalı olacağı ortadadır.

 

 • COVID-19 salgını mesleki ve teknik eğitim veren lise düzeyinde okullarımızın önemini ortaya koymuştur. Okullarımız bu süreçte üretime direk olarak katılmışlardır. Ülkemizin birçok ihtiyacını yerli üretimleri okul ve atölyelerde gerçekleştirerek karşılamışlardır. Bu okullarımızda eğitim veren öğretmenlerimiz ise özlük hakları bakımından bu dönemde dahi büyük kayıplar yaşamaktadır. Aylık okutulması gereken maaş karşılığı zorunlu ders saatinin kültür dersi öğretmenlerinden farklı olarak 15 saat yerine 20 saat, zorunlu ek ders görevinin 6 saat yerine 20 saat olması bunlardan sadece biridir. Bu anlamda mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitim veren öğretmenlerimizin de maaş karşılığı ders saatinin ve ödemelerinin hakkaniyetli olarak düzenlenmesini istemekteyiz. Mesleki ve teknik eğitimde görev yapan öğretmenlerimiz birçok önemli alanda meslek erbabı yetiştirmektedir. Ülkemizin işgücü ve istihdamı ile ilgili bu denli önemli görev icra eden meslektaşlarımız bir pozitif ayrım görmesi gerektiğini düşünmekteyiz ancak şu anda bu durum tam tersi olarak yürürlüktedir.

 

 • Pandemi sürecinde alınan çoğu kararda belirli bir taslak çerçevesinde okullarımızda bulunan meslek dersleri zümrelerine belirleyici görevler verilmesi oldukça olumludur. Mesleki eğitim içerisinde esneklik eğitim ve öğretim programları açısından da oldukça önemlidir. Bölgesel ihtiyaçlar eşliğinde çerçeve öğretim programı üzerinden okul zümrelerinin kararlarının daha da güçlendirilmesi mesleki eğitim açısından oldukça faydalı sonuçlar doğuracaktır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Meslek Lisesi Sorunları, smlogretmenleri, smlogrencileri, sağlık hizmetleri alan öğretmenleri görüşleri

EKİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir

40 iş günü Staj Planı

Sağlık Meslek Liseleri 40 iş günü Staj Planı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sağlık Meslek Lisesi Kitapları ve Modülleri. smlogrencileri.com